Informatie

Schoolreizen

Groep 1 / 2 gaat jaarlijks naar een attractiepark. De kosten bedragen 10 Euro. Dit bedrag wordt t.z.t. aan de leerkracht betaald.

Groep 3 t/m 8 gaat jaarlijks gezamenlijk 3 dagen op schoolreis naar een groepsaccommodatie.

In het programma proberen wij altijd de onderdelen: sport, spel, cultuur, educatie en natuur te verweven.
Deze in de historie ontstane schoolreis van drie dagen met de kinderen van groep 3 t/m 8 gezamenlijk is een sociale en vrij unieke gebeurtenis welke door de gehele schoolbevolking (leerlingen, ouders/verzorgers, leden van de medezeggenschapsraad en de ouderraad, personeel en directie) gedragen dient te worden.
Om te onderzoeken of dit draagvlak nog aanwezig is, zal één keer per vier jaar een ouderenquête gehouden worden waaruit moet blijken dat minstens 75 procent van de ouders/verzorgers die hun mening geven d.m.v. deze enquête positief denkt over de schoolreis van groep 3 t/m 8. De enquête is voor het laatst in 2014 afgenomen. 

Het schoolreisgeld voor groep 3 t/m 8 is vastgesteld op 40 Euro. U ontvangt hierover t.z.t. bericht van de groepsleerkracht waarna u het bedrag kunt overmaken op: rek.nr. NL79 RABO 0349 9272 00 t.n.v. Ouderraad o.b.s. Haule. o.v.v. Schoolreisje.