0516-577385Dorpsstraat , 8432 PL Hauledetrede@comprix.nl

Afspraken m.b.t. ‘afstemming’ en ‘begeleiding’ van leerlingen met speciale onderwijsbehoefte in onze school

Van individueel handelingsplan naar groepsplan en groepsplandeel
In het onderwijs van deze tijd wordt steeds meer gevraagd naar een passend plan voor de hele groep en niet alleen voor één leerling. In het kader van Passend onderwijs is de invoering van de 1-zorgroute op onze school gerealiseerd. De 1-zorgroute is een denk- en werkkader voor (extra) ondersteuning in het onderwijs, gebaseerd op de uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW). Het onderwijs sluit beter aan op de onderwijsbehoeften van de leerling.

Bedoeling:
Met behulp van periodeplannen verantwoorden we de afstemming van ons onderwijs. In de periodeplannen, die per groep worden gemaakt, geven we aan welk aanbod de leerlingen krijgen; basis, intensief of verrijking. Hoe dit er uitziet per vakgebied, denk aan instructie, onderwijstijd, verwerkingsopdrachten, beschrijven wij in kwaliteitskaarten. Wanneer leerlingen de stof goed en snel oppikken, kunnen we extra uitdagende leerstof toevoegen aan het dagelijkse aanbod. Wanneer leerlingen wat meer moeite hebben, kunnen we extra instructie geven of de leerstof begeleid inoefenen met de leerlingen. Hiernaast verantwoorden we m.b.v. de individuele- of groepsplannen de zorg voor onze risicoleerlingen, waaronder de zgn. V en V-leerlingen.


M.b.v. de periodeplannen en de individuele- of groepsplannen per groep verzamelen en analyseren we de gegevens die de aard van de ondersteuning voor de komende periode bepalen. Bovendien zorgen we via de plannen dat de ondersteuning planmatig wordt uitgevoerd en dat de effecten van de uitgevoerde ondersteuning regelmatig worden geëvalueerd. De planmatige uitvoering en de evaluatie van de effecten van de ondersteuning komt daarnaast, fijnmaziger tot uitdrukking in de dagelijkse lesvoorbereiding/ daglogboek, waarin opgenomen de realisatie en de regelmatig evaluatie van de geplande ondersteuning. 

Bovenstaande werkwijze staat uitvoerig beschreven in ons School ondersteuningsplan, voorheen Zorgplan. Dit document ligt ter inzage op school.