0516-577385Dorpsstraat , 8432 PL Hauledetrede@comprix.nl

De MR is een orgaan dat een beetje te vergelijken is met een ondernemingsraad bij een bedrijf. De MR bestaat uit twee geledingen:

  • een oudergeleding. Deze wordt gekozen uit en door de ouders van kinderen van onze school en heeft een zittingsperiode van twee jaar
  • een personeelsgeleding. Deze wordt door het personeel uit haar midden gekozen.

De directie van de school heeft een adviserende rol. De MR is bedoeld als een overlegorgaan tussen de school en het bevoegd gezag, sinds 1-1-2007 de Stichting. Over allerlei schoolse zaken kan overleg gevoerd worden. In veel gevallen vraagt het bevoegd gezag de MR om advies, in andere zaken is zelfs instemming van de MR nodig t.a.v. voorstellen van het bevoegd gezag.

Ook t.a.v. Schoolplan en Schoolgids is instemmingsrecht van toepassing. Er is een MR-reglement op school ter inzage. Ouders kunnen allerlei zaken aanhangig maken bij de MR. Dit kan o.a. door te mailen naar mr.detrede@comprix.nl .

Samenstelling MR
Ouders:
Bob de Vries (Voorzitter MR)
Marian Boonstra-Kuipers (Lid MR en secretaris)
Andrea Veldkamp - de Hoop (Lid MR en aansprrekpunt i.v.m. de GMR)

Personeel:
Juf Wilmar Meppelink (Lid MR)
Juf Aukje Ekkels (Lid MR). Juf Aukje zal worden opgevolgd door juf Anna Rutgers.